Barn sine rettar

Barn sine rettar står i FNs barnekonvensjon og gjeld for alle barn under 18 år. Alle barn i verda har dei same rettane. Ein rett seier noko om kva barn treng for å ha det bra.
Barnerettane
Barnerettane

Barnerettane

Inga diskriminering

Inga diskriminering

Vern mot misbruk

Vern mot misbruk

Retten til å bli høyrt

Retten til å bli høyrt

Retten til liv

Retten til liv

Retten til utdanning

Retten til utdanning